28.07.2021

Подкрепа по програма: „Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по процедура BG16RFOP002-2.095, BG16RFOP002-2.097 и BG6REFOP002-2.101“

На основание заповед №3 -ЦУ-270 от 19.02.2021 година на изпълнителния директор на НАП, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД бе сред предприятията, одобрени да получат безвъзмездна финансова помощ.

На основание заповед №3 -ЦУ-1560 от 23.04.2021 година на изпълнителния директор на НАП, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД бе сред предприятията, одобрени да получат
безвъзмездна финансова помощ.


На основание заповед № 3 -ЦУ-2572 от 26.07.2021 година на изпълнителния директор на НАП, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД бе одобрена  да получи безвъзмездна финансова помощ по схемата за набиране на заявления „BG6REFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.

На основание заповед №3 -ЦУ-270 от 19.02.2021 година на изпълнителния директор на НАП, както и на основание заповед №3 -ЦУ-1560 от 23.04.2021 година на изпълнителния директор на НАП ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД бе сред предприятията одобрени да получат средства по първа и втора фаза, по двете схеми BG16RFOP002-2.095 за основните и за  продължаване на подпомагането по процедура BG6REFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.(ОПИК) чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”
С продължаване на въведените противоепидемични мерки със заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД отново бе сред компаниите, чиято дейност бе преустановена/ограничена вследствие на посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването.

В тази връзка ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД кандидатства и съответно, на основание заповед № 3 -ЦУ-2572 от 26.07.2021 година на изпълнителния директор , компанията бе одобрена  да получи безвъзмездна финансова помощ с интензитет 100% по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектното предложения са с наименование: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Главната цел на проекта е осигуряването на оборотен капитал за Интер Експо Център ЕООД , като предприятие, преустановило дейността си в резултат на съответните Заповеди на министъра на здравеопазването (ЗМЗ) за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта се изразяват в осигуряването на оборотен капитал за Интер Експо Център ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, включително запазване на дейността на дружеството след приключване на проекта.
Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК).

Общата стойност на проекта по трите му фази е 400 000 лв.