новини

Търговско дружество „Интер Експо Център“ ЕООД сключи договор с  Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на Проект: BG05M9OP001-1.008-0637 „Внедряване на система за оптимизация на управлението на човешките ресурси, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на работния микроклимат на работниците и служителите на Интер Експо Център ЕООД“.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, посредством Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Обща стойност на проекта, по който „Интер Експо Център“ ЕООД е бенефициент е 342 126,00 лв.

Европейско финансиране: 290 807,10 лв.

Национално съфинансиране: 51 318,90 лв.

Процедура: BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

Срок на изпълнение 12 месеца, считано от юни 2017 г.