11.01.2020

500 участника на писмен изпит за държавни съдебни изпълнители

Вчера успешно домакинствахме събитие организирано от Министерството на правосъдието при строго спазване на всички противоепидемични мерки и според действащите заповеди на Министъра на здравеопазването. След изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. стана ясно, че "забраната за провеждане на конкурси в присъствена форма не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони”, което ни даде възможност да реализираме събитието.
На площ от 2500 кв.м. осигурихме необходимото разстояние между всички 500 участника. Обезпечихме наличието на дезинфектанти и парамедик на място. Всички участници, квестори, както и служителите които осигуряваха пропускателния режим при регистрация, бяха с предпазни маски и/или шлемове.
Надяваме се, че през новата година ще имаме възможност да реализираме подобни и други събития ежедневно и при нормални обстоятелства.
Gallery