27.01.2021

Подкрепа по проект BG16RFOP002-2.077-0498-С01 по програма за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 25.01.2021 г. ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектното предложение е с наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главната цел на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за Интер Експо Център ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта се изразяват в осигуряването на оперативен капитал за Интер Експо Център ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, включително запазване на дейността на дружеството след приключване на проекта, както и запазване на заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“.

Общата стойност на проекта е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско финансиране и 22 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало на проекта: 25.01.2021 г.
Край на проекта: 25.04.2021г.