25.02.2021

Подкрепа по програма: „Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по процедура BG16RFOP002-2.095“

На основание заповед №3 -ЦУ-270 от 19.02.2021 година на изпълнителния директор на НАП ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД бе сред предприятията одобрени да получат безвъзмездна финансова помощ 

На основание заповед №3 -ЦУ-270 от 19.02.2021 година на изпълнителния директор на НАП ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД бе сред предприятията одобрени да получат безвъзмездна финансова помощ по програма: Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по процедура BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.(ОПИК) чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”
Проектното предложение е с наименование: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Главната цел на проекта е oсигуряването на оборотен капитал за Интер Експо Център ЕООД , като предприятие, преустановило дейността си в резултат на Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването (ЗМЗ) за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта се изразяват в осигуряването на оборотен капитал за Интер Експо Център ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, включително запазване на дейността на дружеството след приключване на проекта.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК),
Общата стойност на проекта е 150 000 лв.